دوست خوب به کی میگن؟؟؟؟؟؟؟؟

دوست خوب از نظر روایات معصومین کسی است که ویژگیهای ذیل را دارا باشد:
1 - عقل و خرد: در روایات در روایات بر همنشینی با دوستان خردمند تأکید شده است. امام علی علیهالسلام میفرماید:
هم نشینی با دوست خردمند، زندگی بخش جان و روح است. این موضوع به حدی مهم است که دشمن تصنیف غرر الحکم، ص 429.
خردمند بر دولت نادان ترجیح داده شده است. امام علی علیهالسلام در اینباره میفرماید: دشمن با خرد برای تو از دوست نادان مطمئنتر است. غرر الحکم، ج 4، ص 611.
دوستی با مردم دانا نکوست
دشمن دانا به از نادان دوست
دشمن دانا بلندت میکند
بر زمینت میزند نادان دوست
2 - صلاحیت اخلاقی: دوست خوب کسی است که از رذایل اخلاقی و شرارت باطنی به دور باشد. در روایات معصومین از دوستی با اشرار و اهل فسق و فجور به شدت منع شده است. امام علی علیهالسلام میفرماید: هم نشینی با تباه کاران مایه تباهی است همانند باد که وقتی بر مردار میوزد، با خود بوی بد به
همراه دارد. افرادی که با دوستان نااهل رفت و آمد میکنند، هر چند بتوانند مراقب خویش باشند، اما تصنیف غرر الحکم، ص 431.
هرگز نخواهند توانست خود را از رسوایی و ننگ و بدنامی اجتماعی محفوظ بدارند. پیامبر اکرم صلی الله وعلیه وآله میفرماید: شایستهترین مردم برای بدنامی کسی است که با بدنامیها همنشین باشد. مستدرک الوسائل، چاپ قدیم، ج 2، ص 65.
تا توانی میگریز از یار بد
یار بد بدتر بود از مار بد
مار بد تنها تو را بر جان زند
یار بد بر جان و هم ایمان زند
3 - پای بندی به تعهدات: دوست خوب کسی است که به آداب دوستی متعهد باشد. امام صادقعلیهالسلام میفرماید: دوستی حد و مرزی دارد. هر کس آنها را مراعات کرد، دوست حقیقی است و گرنه نسبت دوستی به او نده. حدود دوستی عبارتند از:
1- آن که نهان و آشکارش برای تو یکسان باشد.
2 - زینت تو را زینت خود و عیب تو را عیب خویش شمارد.
3 - اگر به ریاست و ثروت و پست و مقام برسد، رفتارش عوض نشود.
4 - اگر تمکن پیدا کرد، از آن چه دارد، نسبت به تو دریغ نورزد.
5 - تو را در گرفتاریها رها نکند و تنها نگذارد. اصول کافی، ج 4، ص 452.
4- همطراز بودن: دوست خوب کسی است که از جهت مالی و اجتماعی همطراز و همسنگ انسان باشد. امام باقر علیهالسلام میفرماید: هرگاه خواستی با کسی همنشین شوی، با کسی که مثل تو است، رفیق شو و با کسی که متکفل تو شود رفاقت نکن که این دوستی مایه ذلت و خواری است.

مکارم الاخلاق، ص 131.
با این توضیح معلوم میشود دوست بد کسی است که ویژگیهای فوق را دارا نباشد، یعنی از عقل و خرد برخوردار نباشد و صلاحیت اخلاقی نداشته باشد و به تعهدات پای بند نباشد و همطراز آدمی نباشد. در پارهای از روایات از دوستی با بعضی از افراد نهی شده که به روایتی جامع در این باره اشاره میکنیم.
امام سجاد علیهالسلام مردم را از رفاقت با پنج دسته برحذر داشته است:
ای فرزندم، به پنج گروه نظر کن و با آنها رفاقت نکن و سخن نگو و همراه آنها نشو: 1 - از رفاقت با دروغگو بپرهیز که او مانند سراب است که نزدیک را دور و دور را نزدیک جلوه میدهد.
2 - از دوستی با گناهکار اجتناب کن که تو را به یک لقمه یا کمتر میفروشد.
3 - از رفاقت با بخیل خودداری کن که تو را در زمانی که نیاز به او داری، رها میکند.
4 - از مصاحبت با نادان بپرهیز که او میخواهد به تو نفع رساند اما ضرر میرساند.
5 - از دوستی با کسی که از خویشاوندانش بریده، دوری کن که او را در قرآن ملعون یافته ام.

/ 2 نظر / 85 بازدید
همخونه دات کام

------------------------------ پورتال همخونه دات کام افتتاح شد ------------------------------ همخونه دات کام اولین و تنها وب سایت جستجوی خانه دانشجویی در ایران لطفا برای حمایت از همخونه دات کام به ما لینک دهید.

همخونه دات کام

------------------------------ پورتال همخونه دات کام افتتاح شد ------------------------------ همخونه دات کام اولین و تنها وب سایت جستجوی خانه دانشجویی در ایران لطفا برای حمایت از همخونه دات کام به ما لینک دهید.